Mēs saprotam Jūsu personas datu aizsardzības īpašo nozīmi, tāpēc mēs ievācam un apstrādājam tikai tos datus, kas ir nepieciešami mūsu darbībai. Mēs apstrādājam personas datus likumīgi, pārskatāmi un godīgi, iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies padarīt tos precīzus, drošus, konfidenciālus, pareizi uzglabātus un aizsargātus.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – GDPR), Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likuma, kā arī citu tiesību aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, prasības. .

1. Kas ir šis dokuments?

 1. Pēc šīs privātuma politikas (turpmāk tekstā – Privātuma politika) izlasīšanas jūs uzzināsiet, kā un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus, no kurienes tos saņemam, kam tos sniedzam, kā mēs tos aizsargājam un kādas tiesības jums ir kā personas datu subjekts.
 2. Šajā Privātuma politikā lietotais termins “personas dati” ietver jebkādu informāciju, kas ļauj identificēt Jūs, t. e. lai tieši vai netieši noteiktu Jūsu identitāti. Personas dati ietver uzvārdu, vārdu, dzimšanas datumu, pasta vai e-pasta adresi, atrašanās vietu un interneta identifikatoru, Jūsu specifiskās pazīmes u.c.
 3. Privātuma politika attiecas uz visām personām, kuru datus mēs apstrādājam.

2. Kas mēs esam?

 1. Esam SIA Tripod, reģ.nr. 40203438399, Audēju iela 15-4, Rīga, LV-1050, Latvija. Saskaņā ar tiesību aktiem mēs esam Jūsu personas datu pārzinis.
 2. Lai iegūtu plašāku informāciju par šajā Privātuma politikā aplūkotajiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar: partneri Matu Martinkēnu, e-pasta adrese info@tripodlink.lv.

3. Mūsu principi

Jūsu personas dati ir:

 1. apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem un piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp GDPR;
 2. apstrādāti likumīgi, godīgi un pārskatāmā veidā attiecībā uz personām;
 3. apkopot noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem, izņemot un tiktāl, cik to atļauj likums;
 4. mēs veiksim visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas nav precīzi vai visaptveroši, ņemot vērā to apstrādes mērķus, tiek nekavējoties laboti, papildināti, apstrāde tiek pārtraukta vai dzēsta;
 5. glabā tādā formā, kas ļauj identificēt Jūsu personas ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti;
 6. netiek izplatīts trešajām personām, nav darīts publiski pieejams, izņemot Privātuma politikā vai tiesību aktos noteiktos gadījumus;
 7. apstrādā veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumiem, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

4. Kā mēs ievācam jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas iegūti šādos veidos:

 1. Kad jūs tos mums sniedzat. Jūs sniedzat mums savus personas datus, sūtot mums savu CV un motivācijas vēstules, reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnēs, sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastu vai tikšanās laikā, aizpildot mūsu anketas, veicot uzdevumus vai testus. Pēc tam, kad sazināsieties ar mums pa e-pastu, mēs saglabāsim korespondences datus.
 2. Kad jūs izmantojat vietnes, kuras mēs kontrolējam. Kad jūs izmantojat vietnes, kuras mēs kontrolējam, noteikta informācija (piemēram, interneta adrese (IP), izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veids, apmeklējumu skaits, tīmekļa lapu skatījumi, vietnē pavadītais laiks utt.) tiek apkopota automātiski.
 3. Kad mēs saņemam Jūsu personas datus no citām personām saskaņā ar tiesību aktiem un/vai šo Privātuma politiku.

Mēs varam apvienot no Jums saņemtos personas datus ar mūsu pašu savāktajiem datiem no citiem publiskiem vai pieejamiem avotiem. Piemēram, mēs varam apvienot Jūsu personas datus ar datiem, kas iegūti, izmantojot tīmekļa vietnes sīkfailus, datiem, kas iegūti, sniedzot Jums mūsu pakalpojumus, vai datiem, kas likumīgi iegūti no trešajām personām. Īstenojot savas tiesības, Jūs vienmēr varēsiet labot neprecīzos Jūsu personas datus.

5. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 1. Lai sniegtu pakalpojumus mūsu klientiem. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums un citiem klientiem savus pakalpojumus: atrastu un atlasītu mūsu klientu vajadzībām atbilstošus kandidātus, novērtētu kandidātu atbilstību piedāvātajam darbam un iepazīstinātu ar kandidātiem darba devējus. Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas saņemti no Jums (piemēram, Jūsu CV, dati, kas iegūti saziņas ar Jums rezultātā u.c.), dati, kas iegūti no Jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnē un citās tīmekļa vietnēs un/vai saņemti no citām personām. (piem., pašreizējo vai bijušo darba devēju vai paziņu ieteikumi, sociālie tīkli, mediji utt.). Šim nolūkam mēs sniedzam vai nododam Jūsu datus saviem klientiem – darba devējiem, kuri meklē darbiniekus. Kopā ar mums viņi būs Jūsu personas datu pārziņi. Mēs saviem klientiem sniegsim ne vairāk informācijas, nekā mēs apstrādājam, pamatojoties uz šo Privātuma politiku. Mēs esam noslēguši līgumus ar saviem klientiem, ar kuriem abas puses apņemas aizsargāt Jūsu personas datus. Šim nolūkam mēs glabājam Jūsu datus 3 gadus no datuma, kad pēdējo reizi iesniedzāt vai atjauninājāt savus datus, ja vien mēs neesam saņēmuši Jūsu nepārprotamu piekrišanu saglabāt datus ilgāk.
 2. Kandidātu datu bāzes administrēšanas nolūkos. Noslēdzoties konkrētai atlasei, kurai iesniedzat savus datus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu Jums piedāvāt darba un karjeras iespējas nākotnē, atrastu un atlasītu mūsu klientu vajadzībām atbilstošus kandidātus, izvērtētu kandidātu atbilstību piedāvāto darbu un iepazīstināt ar kandidātiem darba devējus. Šim nolūkam mēs apstrādājam tos pašus personas datus, ko pakalpojumu sniegšanas nolūkā, sniedzam tām pašām personām un glabājam tos pašus laika posmus, kā noteikts 5.1.a) punktā.
 3. Īpašuma un personu drošības nolūkos (atsauksmju veidlapa). Kad jūs piedalāties mūsu atlasēs vai sniedzat jums citus mūsu pakalpojumus, mums ir svarīga mūsu apmierinātība ar mūsu pakalpojumiem. Šim nolūkam mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs. Šim nolūkam mēs saņemam Jūsu personas datus.
 4. Tiešā mārketinga nolūkos. Ar Jūsu piekrišanu un lai piedāvātu Jums darba piedāvājumus vai citus mūsu pašu, ar mums saistīto personu un mūsu partneru pakalpojumus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šim nolūkam mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus:
 5. Uzņēmuma darbinieku darba un darbības administrēšanas nolūkos. Ciktāl mums ir noteikts pienākums vai pilnvarojums saskaņā ar likumu, mēs apstrādājam mūsu darbinieku personas datus. Mūsu darbinieku personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Darbinieku personas datu apstrādes aprakstā noteikto kārtību.
 6. kandidātu atlases nolūkos uz vakancēm Sabiedrībā. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai atrastu mūsu vajadzībām atbilstošus kandidātus darbam ar mums, atlasītu viņus un novērtētu, vai kandidāti ir piemēroti piedāvātajam darbam.Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas saņemti no Jums (piemēram, Jūsu CV, dati, kas iegūti saziņas ar Jums rezultātā u.c.), dati, kas iegūti no Jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnē un citās tīmekļa vietnēs un/vai saņemti no citām personām. (piem., pašreizējo vai bijušo darba devēju vai paziņu ieteikumi, sociālie tīkli, mediji utt.). Šim nolūkam mēs glabājam Jūsu datus 3 gadus no datuma, kad pēdējo reizi iesniedzāt vai atjauninājāt savus datus, ja vien mēs neesam saņēmuši Jūsu nepārprotamu piekrišanu saglabāt datus ilgāk.
 7. Kandidātu atlases nolūkos uz uzņēmuma vakancēm. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai atrastu mūsu vajadzībām atbilstošus kandidātus darbam ar mums, atlasītu viņus un novērtētu, vai kandidāti ir piemēroti piedāvātajam darbam. Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas saņemti no Jums (piemēram, Jūsu CV, dati, kas iegūti saziņas ar Jums rezultātā u.c.), dati, kas iegūti no Jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnē un citās tīmekļa vietnēs un/vai saņemti no citām personām. (piem., pašreizējo vai bijušo darba devēju vai paziņu ieteikumi, sociālie tīkli, mediji utt.). Šim nolūkam mēs glabājam Jūsu datus 3 gadus no datuma, kad pēdējo reizi iesniedzāt vai atjauninājāt savus datus, ja vien mēs neesam saņēmuši Jūsu nepārprotamu piekrišanu saglabāt datus ilgāk.
 8. Darba kandidātu datu bāzes administrēšanas nolūkos Uzņēmumā. Noslēdzoties konkrētai atlasei, kurai iesniedzat savus datus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu Jums piedāvāt darba un karjeras iespējas nākotnē, atrastu un atlasītu mūsu Uzņēmuma vajadzībām atbilstošus kandidātus un izvērtētu kandidātu atbilstību piedāvātais darbs. Šim nolūkam mēs apstrādājam tos pašus personas datus kā pakalpojumu sniegšanas nolūkā, mēs tos sniedzam tām pašām personām un glabājam to pašu laika posmu, kā noteikts 5.1. punkta i) apakšpunktā.
 9. Parādu administrēšanas nolūkos. Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi. Šim nolūkam mēs saņemam Jūsu personas datus tieši no Jums, no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, Iedzīvotāju reģistra, trešo personu sniegtajiem datiem u.c.) un no trešajām personām. Šim nolūkam mēs glabājam Jūsu datus līdz parādu administrēšanas (parāda likvidācijas) beigām, ievērojot tiesību aktos (Lietuvas Republikas Civilkodeksā un citos) noteiktos noilguma termiņus.
 10. Parādu administrēšanas nolūkos. Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi. Šim nolūkam mēs saņemam Jūsu personas datus tieši no Jums, no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, Iedzīvotāju reģistra, trešo personu sniegtajiem datiem u.c.) un no trešajām personām. Šim nolūkam mēs glabājam Jūsu datus līdz parādu administrēšanas (parāda likvidācijas) beigām, ievērojot Republikas tiesību aktos (Lietuvas Civilkodeksā un citos) noteiktos noilguma termiņus.

Mēs neapstrādājam Jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav savienojami ar iepriekš minētajiem mērķiem.

6. Vai mēs izmantojam jūsu personas datus tiešajam mārketingam?

 1. Saņemot Jūsu papildu piekrišanu, mēs varam izmantot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, lai sniegtu Jums piedāvājumus un informāciju par mūsu, mūsu saistīto uzņēmumu un partneru precēm un/vai pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt.

2. Šim nolūkam mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3. Jūs varat izvēlēties, vai atļaujat mums izmantot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. To var izdarīt šādi:

 • atzīmējot vai neatzīmējot pieņemšanas rindiņu “Piekrītu saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus”;4.

4. Piešķirot tiesības apstrādāt Jūsu datus tiešā mārketinga nolūkos, Jūs arī pilnvarojat mūs šim nolūkam sazināties ar Jums, izmantojot saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu, tālruni, īsziņas (SMS)) vai citus saziņas līdzekļus (piemēram, Skype). , Viber utt.).

5. Mēs varam apvienot mūsu informāciju par Jums ar trešo pušu rīcībā esošo informāciju.

6. Ja jūs sniedzat piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai analizētu un uzlabotu mūsu vietņu, reklāmas un tirgus izpētes un citu mārketinga un pārdošanas mērķu efektivitāti. Šajā gadījumā mēs izmantosim jūsu depersonalizētos datus.

Pat ja esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat viegli atsaukt šo piekrišanu visām vai dažām personas datu apstrādes darbībām. To var izdarīt šādi:
Nosūtot e-pastu uz data@tripodlink.lv ar nepiekrišanu ; vai
paziņojot par savu atteikšanos, ievērojot e-pasta ziņojumos un/vai piedāvājumos sniegtos norādījumus (piemēram, noklikšķinot uz saites “Neabonēt” biļetenā utt.); vai
ierodoties pie mums un iesniedzot attiecīgu pieteikumu. Pieteikumā skaidri jānorāda Jūsu pilnais vārds. Ja Jūs šādā veidā paudīsiet savu vēlmi atsaukt savu piekrišanu, Jums var tikt lūgts uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu; vai
nosūtot mums pieteikumu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Pieteikumā skaidri jānorāda Jūsu pilns vārds un citi reģistrācijas dati (ja tādi ir). Ja šādā veidā paudīsiet vēlmi atsaukt savu piekrišanu, jums var tikt lūgts uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu.

Ja atsaucat savu piekrišanu, mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Jūsu piekrišanas atsaukšana neuzliek mums automātiski par pienākumu iznīcināt Jūsu personas datus vai sniegt Jums informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, tādēļ, ja Jūs vēlaties, lai mēs veicam šīs darbības, Jums šāds pieprasījums ir jāizsaka atsevišķi.

7. Kā mēs izmantojam sīkfailus?

 1. Mēs apkopojam informāciju par Jums, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir mazi faili, kas uz laiku tiek saglabāti Jūsu ierīces cietajā diskā un ļauj atpazīt Jūs citu vietņu apmeklējumu laikā, saglabāt Jūsu personīgo pārlūkošanas vēsturi, opcijas, pielāgot saturu, paātrināt meklēšanu vietnē, izveidot ērtu un draudzīgu mājas lapas vidi. , lai to pasniegtu efektīvāk un uzticamāk. Sīkfaili parasti tiek izmantoti tīmekļa pārlūkošanā, kas atvieglo tīmekļa vietņu baudīšanu.
 2. Izmantojot sīkfailus, mēs varam apkopot šādu informāciju: IP adrese, pārlūkprogrammas veids, demogrāfiskie dati.
 3. Mēs izmantojam informāciju, kas iegūta ar sīkdatņu palīdzību, šādiem mērķiem:
  1. lai nodrošinātu vietņu funkcionalitāti (piemēram, lai jūs varētu personalizēt vietnes);
  2. analizēt vietņu izmantošanu;
  3. uzlabot un attīstīt mūsu tīmekļa vietnes, lai labāk atbilstu Jūsu vajadzībām;
  4. attīstīt pakalpojumus;
  5. un mārketinga nolūkiem.
 4. Neierobežojot tiesību aktus, mēs varam apvienot ar sīkdatņu palīdzību iegūto informāciju ar informāciju, kas iegūta citos veidos (piemēram, informācija par vietņu lietošanu, Jūsu sniegtie personas dati u.c.).
 5. Vietnes var izmantot šāda veida sīkdatnes:
  1. tehniskās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas ir būtiskas vietņu darbībai;
  2. funkcionālie sīkfaili ir sīkfaili, kas, lai gan tie nav būtiski vietņu darbībai, būtiski uzlabo to veiktspēju, kvalitāti un lietošanas pieredzi;
  3. analītiskie sīkfaili ir sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai izstrādātu vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistisko analīzi; šo sīkdatņu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi;
  4. mērķa vai reklāmas sīkfaili ir sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai parādītu piedāvājumus vai citu informāciju, kas varētu jūs interesēt;
  5. sociālo tīklu sīkfaili ir sīkfaili, kas ir būtiski, lai sociālā profila kontā izmantotu informāciju no vietnēm.
 6. Jūs varat dot savu piekrišanu sīkdatņu lietošanai šādos veidos:
  1. neizdzēšot tās un/vai nemainot Jūsu interneta pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai tā pārtrauktu sīkdatņu pieņemšanu;
  2. tīmekļa vietnēs redzamajā saitē (joslā) noklikšķinot uz atzīmes “Es piekrītu”;
  1. izsakot savu piekrišanu, reģistrējoties vietnēs.
 7. Jūs varat dot savu piekrišanu sīkdatņu lietošanai šādos veidos: neizdzēšot tās un/neainot Jūsu interneta pārlūkprogrammas izmantos tā, lai tā pārtrauktu sīkdatņu pieņemšanu;
 8. tīmekļa vietnēs redzamajā saitē (joslā) noklikšķinot uz atzīmes “Es piekrītu”;
 9. izsakot savu piekrišanu, reģistrēties vietnēs.
 10. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, kas mums dota sīkdatņu izmantošanai. Lai var,ot sava interneta pārlūkprogrammas main sīks tā, lai tā izdarītu pieņemšanu. Kā to izdarīt, ir atkarīgs no Jūsu operētājsistēmas un interneta pārlūkprogrammas. Detalizēta informācija par sīkfailiem, lai izmantotu un atteikuma iespējas ir pieejama vietnē http://AllAboutCookies.org vai http://google.com/privacy_ads.html.
 11. Dažos gadījumos, jo īpaši tehnisko un funkcionālo sīkfailu deaktivizēšana, sīkfailu noraidīšana vai dzēšana, var palēnināt pārlūkošanu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai pat bloķēt piekļuvi vietnēm.

8. Kam mēs sniedzam jūsu personas datus?

 1. Mēs garantējam, ka Jūsu personas dati netiks pārdoti, nodrošināti vai citādi nelikumīgi nodoti trešajām personām un izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kādiem tie tika vākti. Mēs nenodosim Jūsu personas datus nekādā citā veidā, bet tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku un tiesību aktiem. Tomēr mēs paturam tiesības sniegt informāciju par Jums, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai ja to mums pieprasa likumīgi strādājošas institūcijas vai prokuratūras iestādes.
 2. Mēs varam nodot Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas palīdz mums veikt mūsu uzņēmējdarbību, kā arī tiešo mārketingu. Mēs pieprasām, lai mūsu partneri apstrādātu Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem, kas regulē Jūsu datu aizsardzību. Ar šīm personām mēs slēdzam līgumus, kas uzliek par pienākumu abām pusēm stingri ievērot datu aizsardzības prasības.
 3. Iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju iespējas izmantot Jūsu datus ir ierobežotas, t. e. viņi nevar izmantot šos datus citiem mērķiem, kā vien pakalpojumu sniegšanai mums.
 4. Nepilnīgs to personu un to kategoriju saraksts, kurām mēs pārsūtām Jūsu personas datus, ir sniegts 5.1. punktā. iepriekš, nošķirot katru personas datu izmantošanas mērķi.

9. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

 1. Mēs glabājam Jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkos vai tiesību aktos, ja tie pieļauj ilgākus personas datu glabāšanas termiņus.
 2. Mēs plānojam neglabāt novecojušus, neatbilstošus personas datus, tāpēc pēc to atjaunināšanas (piemēram, konta pielāgošanas, Jūsu informācijas maiņas u.c.) tiek glabāta tikai atbilstošā informācija. Vēsturiskā informācija tiek glabāta, ja to pieprasa tiesību akti vai mūsu darbības veikšanai.
 3. Jūsu personas datu glabāšanas noteikumi ir norādīti 5.1. punktā. iepriekš, nošķirot katru personas datu izmantošanas mērķi.

10. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

 1. Dati, ko mēs ievācam no Jums, atradīsies Eiropas Savienības teritorijā, taču var tikt pārsūtīti vai uzglabāti arī ārpus ES. Tos var apstrādāt arī mūsu vai mūsu piegādātāju darbinieki, kas darbojas ārpus ES. Pirms Jūsu datu pārsūtīšanas ārpus ES mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku.
 2. Diemžēl tiešsaistes informācijas pārsūtīšana nav pilnībā droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt datu drošību, kad Jūs pārsūtāt savus datus uz tīmekļa vietnēm, t. e. Jūs uzņematies riskus, kas saistīti ar datu pārsūtīšanu uz vietnēm. Saņemot Jūsu datus, mēs piemērosim stingras procedūras un drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi.
 3. Maz ticamu apstākļu gadījumā un, ja konstatēsim Jūsu personas datu drošības pārkāpumu, kas var nopietni apdraudēt Jūsu tiesības vai brīvības, mēs nekavējoties informēsim Jūs, tiklīdz uzzināsim par to un noteiksim, kādai informācijai ir bijusi piekļuve.

11. Ārējās vietnes

 1. Vietnēs var būt saites uz ārējām vietnēm – mūsu biznesa partneru vietnēm vai tīmekļa vietnēm, kas reklamē mūsu preces un/vai pakalpojumus. Sekojot šādām saitēm uz kādu no šādām vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un ar to starpniecību pieejamajiem pakalpojumiem ir atsevišķas privātuma politikas, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šīm politikām vai personas datu vākšanu, izmantojot šīs tīmekļa vietnes vai sniedzot pakalpojumus, piemēram, kontaktinformāciju vai atrašanās vietas datus. Esiet mierīgs, pārskatiet šīs politikas, pirms iesniedzat šajās vietnēs savu personīgo informāciju vai izmantojat kādu no to pakalpojumiem.

12. Kādas tiesības jums ir?

 1. Apstrādājot personas datus, mēs garantējam Jūsu tiesības saskaņā ar GDPR un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības:

apzināties (būt informētam par) Jūsu personas datu apstrādi;

piekļūt Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam;

pieprasīt nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu Jūsu personas datu labošanu, papildināšanu vai labošanu;

pieprasīt personas datu iznīcināšanu, kad tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti;

pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai kad jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei vai nesniedzat šādu piekrišanu, kas ir obligāta;

nepiekrist personas datu apstrādei vai atcelt iepriekš doto piekrišanu;

pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes apturēšanu (izņemot uzglabāšanu), strīdu gadījumā vai nepieciešamības pārliecināties par apstrādes likumību, datu pareizību, kā arī gadījumos, kad mums vairs nav nepieciešama Jūsu personas informācija datus, bet Jūs nevēlaties, lai mēs tos iznīcinātu;

pieprasīt, ja tas ir tehniski iespējams, ar Jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā savākto Jūsu personas datu sniegšanu viegli lasāmā formātā vai pieprasīt to nodošanu citam datu pārzinim.

 1. Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu kā personas datu subjekta tiesību īstenošanu un radīt visus apstākļus šo tiesību efektīvai īstenošanai, tomēr paturam tiesības neievērot Jūsu prasības, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu sekojošo:
 2. mums uzlikto juridisko saistību izpildi;
 3. valsts drošība un aizsardzība;
 4. sabiedriskā kārtība, noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana vai saukšana pie atbildības par tiem;
 5. svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses;
 6. dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu;
 7. Jūsu vai citu personu tiesību vai brīvību aizsardzība.
 8. Jūs varat izteikt savas prasības saistībā ar Jūsu tiesību īstenošanu personīgi, pa pastu vai elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību. Saņemot Jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt Jūs iesniegt identitāti apliecinošu dokumentu, kā arī jebkādu pieprasījumam nepieciešamo papildu informāciju.
 9. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs Jums atbildēsim 30 kalendāro dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas un visu atbildei nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
 10. Ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs pārtrauksim Jūsu datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, līdz Jūsu pieteikums tiks atrisināts. Ja Jūs likumīgi atsaucat savu iepriekš sniegto piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi, izņemot 12.2. punktā norādītos gadījumus un likumā paredzētos gadījumus, t. e. kad mums ir pienākums turpināt apstrādāt Jūsu datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, mums uzliktajām juridiskajām saistībām, tiesas spriedumiem vai saistošiem iestāžu norādījumiem.
 11. Ja atteiksieties apmierināt Jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma pamatojumu.
 12. Ja Jūs nepiekrītat mūsu rīcībai vai atbildei uz Jūsu iesniegumu, Jūs varat sūdzēties par mūsu rīcību un lēmumiem kompetentajai valsts iestādei.

13. Kam var sūdzēties?

 1. Lai iesniegtu sūdzību par mūsu veikto datu apstrādi, lūdzam sniegt to rakstiski, sniedzot pēc iespējas plašāku informāciju, izmantojot šīs politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs sadarbosimies ar Jums un centīsimies nekavējoties atrisināt visas problēmas.
 2. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas saskaņā ar GDPR, Jūs varat vērsties ar sūdzību mūsu uzraugam – Datu aizsardzības valsts inspekcijai, lai gan, galvenais, visus strīdus mēs centīsimies risināt kopā ar Jums.

14. Kā šī privātuma politika tiks grozīta?

 1. Visi mūsu Privātuma politikas grozījumi tiks publicēti mūsu tīmekļa vietnēs. Ja nepieciešams, jūs par tiem tiksiet informēts. Jaunās Privātuma politikas noteikumi un nosacījumi var tikt publicēti arī tīmekļa vietnēs, un jums var tikt lūgts tos izlasīt un pieņemt, lai turpinātu izmantot vietnes un/vai mūsu pakalpojumus.

15. Kā ar mums sazināties?

Visus ar šo Privātuma politiku saistītos dokumentus lūdzam sūtīt uz šādiem kontaktiem:

pa pastu – Audēju iela 15, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvija,

pa e-pastu – data@tripodlink.lv .

Privātuma politikas publicēšanas datums 03.11.2022.

Ask Us